Total Wellness

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION

הסכם שיווק

למימוש התוכנית הלאומית לקידום אורח חיים פעיל ובריא

בבתי ספר בארץ בשנות 2014-2016

מנהלי התוכנית הם הארגון הבינלאומי TOTAL WELLNESS ונציגות ONWF העולמית במדינת ישראל.

עיקר ההסכם הוא השקעה כספית או סיוע כספי אחר למימוש התוכנית הלאומית לקידום אורח חיים פעיל ובריא בתמורה להקניית זכויות על ידי הארגון והנציגות.

העיקרון המרכזי של ההסכם הוא הקניית זכויות בלעדיות למשקיע. האיגוד והנציגות מבטיחים למשקיעים בלעדיות ולא יעשו הסכמי השקעה דומה עם משקיע אחר. לאיגור ולנציגות סוגים שונים של השקיעים:

 • שותף האיגוד והנציגות ONWF
 • משקיע האיגוד והנציגות ONWF
 • משקיע רשמי של האיגוד והנציגות ONWF
 • משקיע עיקרי של האיגוד והנציגות ONWF

השותפים והמשקיעים מקבלים הטבות המפורטות מטה, נהנים מבלעדיות ורשאים להשתמש בתארים הבאים:

 • שותף האיגוד והנציגות ONWF
 • משקיע האיגוד והנציגות ONWF
 • משקיע רשמי של האיגוד והנציגות ONWF
 • משקיע עיקרי של האיגוד והנציגות ONWF

 

כמו כן, הם יהיו ראשים להשתמש בסמל ובלוגו של האיגוד והנציגות ONWF ויקבלו זכות מועדפת לפרסם את פרטיהם על כרזות, פליירים, חולצות וחוברות של התוכנית הלאומית לקידום אורח חיים פעיל ובריא.

קטגוריה של השקעה תיקבע על ידי הצדדים בהסכם השקעה. ההחלטה בדבר הקטגוריה המתאימה תתקבל על ידי מועצת המנהלים של האיגוד והנציגות. האיגוד והנציגות יקדמו, בכל האמצעים העומדים לרשותם, את פרסום המשקיע בטלוויזיה בקשר עם האיגוד והנציגות.

שותפי האיגוד והנציגות יהיו גופים ואנשים פרטיים אשר יפקידו לחשבון האיגוד מ- 10,000 עד 15,000 ש''ח בשנה, או יתרמו את תרומתם במוצרים, בציוד או בתוצרת אחרת. הזכויות של השותף ייקבעו בהסכם בהתאם לסכום ההשקעה. אולם זכויות אלו אינם מטילים חבות כספית על האיגוד. האיגוד ונציגות יפעלו לסיפוק ולשביעות רצון השותף מהשקעה או מהשירות.

משקיעי האיגוד והנציגות יהיו גופים ואנשים פרטיים אשר יפקידו לחשבון האיגוד מ- 15,000 עד 20,000 ש''ח בשנה. הזכויות של המשקיע ייקבעו בהסכם בהתאם לסכום ההשקעה ובכל מקרה לגופו. השותפים והמשקיעים יהיו רשאים להשתמש בסמל ובלוגו של האיגוד והנציגות למטרות פרסום.

משקיעים רשמיים ועיקריים של האיגוד יהיו גופים אשר ישקיעו מ- 50,000 עד 70,000 ש''ח בשנה.

התחייבויות של האיגוד והנציגות מצד אחד, ומשקיע רשמי או משקיע עיקרי מצד שני, ייקבעו על ידי הצדדים בהסכם השקעה.

האיגוד והנציגות מתחייבים לפעול לקידום התדמית של השותף, המשקיע, המשקיע הרשמי והמשקיע העיקרי.

שותפים, משקיעים, משקיעים רשמיים ומשקיעים עיקריים מתחייבים להעביר את סכומי ההשקעה לפי ההסכם במשך שנות 2014-2016 בתשלום אחד או במספר תשלומים נפרדים.

שיתוף פעולה בין האיגוד והנציגות לבין המדיה בתחום הפרסום יהיה חלק אינטגרלי מהסכם שיווק במסגרת התוכנית הלאומית לקידום אורח חיים פעיל ובריאת. תחומי פעילות עיקריים הם:

 • א) פרסום איגודים ופרטיהם;
 • ב) הכנת תוכתניות מיוחדות לטלוויזיה ורדיו אודות השותפים והמשקיעים;
 • ג) הכנת מאמרים וחומרים אחרים אודות השותפים והמשקיעים;
 • ד) פרסום של השותפים והמשקיעים באתר האיגוד והנציגות.
 • ה) פרסום של השותפים והמשקיעים (לוגו, פרטים) בכל חומרי הפרסום.
 • ו) פרסום שותפים ומשקיעים על כל הבניינים במהלך כל האירועים

הפעילות היעילה של הארגון הבינלאומי TOTAL WELLNESS ונציגות ONWF העולמית במדינת ישראל לא תתאפשרנה ללא מימון בשלבים הראשונים.

אנו מודים לכל האנשים והגופים שכבר נענו להצעתנו ונתנו לנו תמיכה ואימון.

בוריס בליאן, Ph.D.

נשיא הארגון הבינלאומי TOTAL WELLNESS ונציגות הליכה נורדית (ONWF) במדינת ישראל

 

ליצירת קשר

onwfNWI 80px